Política de seguretat de la informació

La política de seguretat de la informació de BDR Informàtica i Comunicacions SL es basa en els següents principis, compromisos i objectius:

  • Confidencialitat: garantir que només les persones autoritzades accedeixin a la informació o servei.
  • Integridad: garantizar que la información o servicio se presentan correctamente.
  • Disponibilidad: Cumplir los requisitos de servicio.
  • Cumplimiento de las medidas de seguridad de información, estén o no documentadas.
  • Cumplimiento de los requisitos de cliente, legales y reglamentarios en materia de seguridad de información
  • Millora continua.
  • Lideratge. Que les persones responsables de persones i processos siguin models de comportament.
  • Participació de les persones. Totes les persones tenen l'autonomia i l'oportunitat de participació en el funcionament de l'Organització.
  • Relacions mútuament beneficioses amb els clients i proveïdors que proporcionin relacions a llarg termini basades en la confiança.
  • Enfocament basat:

                  - En processos. Orientació al client, millora de la comunicació interna i del treball en equip.

                  - De sistema para la gestión. Interrelación entre los procesos.

                  - En fets per a la presa de decisió. Mesurem, analitzem i prenem decisions per intentar millorar.

Aquesta política s´adapta al´estratègia de l´empresa BDR Informàtica i Comunicacions SL

Totes les persones pròpies i subcontractades són responsables del compliment daquesta política

En cas d'incompliment d'aquesta política, es poden desencadenar processos sancionadors i disciplinaris, a més de la responsabilitat civil o penal derivada

Aquesta política es desenvolupa a través de les normatives de seguretat de la informació.